REGULAMIN SKLEPU PYSZNADIETA.PL

 

 • Oświadczenie o akceptacji regulaminu.

 

Składając zamówienie w Serwisie PysznaDieta.pl, zwanym dalej PysznaDieta.pl, Klient oświadcza, iż akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

 • Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 

  1. PysznaDieta.pl prowadzi sprzedaż produktów spożywczych w formie zestawów posiłkowych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o ofercie znajdują się na stronach internetowych PysznaDieta.pl.
  2. Klientem PysznaDieta.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz Osoba Prawna, posiadająca adres dostawy w obrębie miasta stołecznego Warszawa oraz Piaseczna.
  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe PysznaDieta.pl,
  4. Do dokonywania zakupów w PysznaDieta.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu.
  5. Klient, składając zamówienie poprzez formularz umieszczony na stronach internetowych PysznaDieta.pl, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych posiłków z PysznaDieta.pl.
  6. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
   1. dokonać wyboru zamawianego rodzaju diety,
   2. podać swoje imię, nazwisko, prawidłowy adres dostawy, poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
   3. dokonać wyboru sposobu płatności.
  1. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji, mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety; w szczególności dotyczy to: chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet, ciąża albo karmienie piersią, jak również alergie. W przypadku wątpliwości, Klient powinien wstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
  2. Właściciel PysznaDieta.pl nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody wynikłej w związku z odmową udzielenia informacji przez Klienta, z nieudzieleniem przez Klienta wszystkich informacji, udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych, co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług PysznaDieta.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
  1. Wysłane przez PysznaDieta.pl potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5.
 1. Zmiany w zamówieniach.
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w zakresie niezrealizowanej części najpóźniej do godziny 15:00 na dwa dni przed planowaną dostawą. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia.
  2. Zmiany dotyczące adresu dostawy będą przyjmowane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dostawę, tylko w formie poczty elektronicznej, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia. Zmiany te wymagają każdorazowej akceptacji i potwierdzenia PysznaDieta.pl
  3. W przypadku zmian w zamówieniu powodujących zmniejszenie wartości zamówienia, Klient traci prawo do uzyskanych zniżek, w tym do promocyjnych cen za zamówienie większe niż 1 zestaw.
  4. Zgodnie z art. 38 pkt 4) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
 2. Ceny zestawów.
  1. Wszystkie ceny zestawów zamieszczone na stronach internetowych PysznaDieta.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Dostawa jest darmowa dla adresów dostawy w obrębie miasta stołecznego Warszawy oraz płatna zgodnie z cennikiem dostaw dostępnym pod adresem PysznaDieta.pl/cennik-dostaw.php dla pozostałych lokalizacji.
  3. Cena podana przy każdym towarze oraz cena dostawy są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. PysznaDieta.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów i dostawy, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
  5. Promocje w PysznaDieta.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
  6. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT; prośbę o fakturę VAT oraz dane do faktury należy skierować wraz z zamówieniem.
 3. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
   1. płatność przy odbiorze pierwszego zestawu posiłkowego z zamówienia
   2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez PysznaDieta.pl– realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez PysznaDieta.pl potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto PysznaDieta.pl prowadzone w banku Mbank o numerze 98 1140 2004 0000 3502 4946 8289
  1. PysznaDieta.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dostarczonych przez kuriera produktów płatnych przy odbiorze.
  2. W przypadku skorzystania z promocyjnej ceny za większą liczbę zestawów, Klient zobligowany jest do dokonania płatności w pełnej wysokości za całość zamówienia zgodnie z ust. 1.
  3. W przypadku braku zapłaty zgodnie z ust. 3, Klienta za dostarczony zestaw obowiązuje cena bazowa, jak za zamówienie jednego zestawu.
  4. Czas dostawyZestawy Pysznadieta są dostarczane w godzinach 21:00-24:00 (Piaseczno i okolice, Konstancin-Jeziorna, Ursynów, Wilanów) lub 1:00-09:00 (pozostałe dzielnice Warszawy) na wskazany przez klienta adres, znajdujący się na terenie Warszawy. Dostawy na weekend są realizowane w piątek rano. Klient, decydujący się na zestawy na cały weekend, decyduje się na otrzymanie w piątek 3 zestawów – na piątek, sobotę i niedzielę. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania płatności.
 1. Czas realizacji zamówienia.
  1. Z zastrzeżeniem par.5 ust.1, zestawy zamawiane jednorazowo dostarczane są:
     1. przy zamówieniu złożonym w dniu roboczym do godziny 15:00 – najbliższa możliwa dostawa – dwa dni po złożeniu zamówienia.
  1. przy zamówieniu złożonym w dniu roboczym po godzinie 15:00 lub w dniu wolnym od pracy – najbliższa możliwa dostawa – dwa dni robocze po złożeniu zamówienia.
  2. Z zastrzeżeniem par.5 ust.1, zestawy zamawiane na dostawy tygodniowe lub dłuższe dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku począwszy od najbliższego dnia roboczego spełniającego powyższe kryteria.
   1. Klient, odbierając przesyłkę z zestawem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i zwrócić zestaw kurierowi. Protokół szkody przesłany do PysznaDieta.pl ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
   2. W przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta (np. brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu wustalonym miejscu dostawy, w ustalonym przedziale czasowym) – PysznaDieta.pl nie zwróci należności za nieodebrane przez Klienta zestawy.
   3. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy PysznaDieta.pl, PysznaDieta.pl zobowiązuje się zrealizować dostawę w innym uzgodnionym z Klientem terminie i miejscu (jeżeli znajduje się o obrębie m.st Warszawa).
  1. Reklamacje.
   1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@pysznaDieta.pl lub pisemnie na adres: ul. B. Polaka 2 lok.4 02-777 Warszawa
   2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 • PysznaDieta.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

 1. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących PysznaDieta.pl do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formie wiadomości e-mail, wysłanej z adresu podanego podczas składania zamówienia lub w formie wiadomości SMS, wysłanej z telefonu, podanego podczas składania zamówienia lub też pisemnego oświadczenia, wysłanego na adres:
  2. ul. B. Polaka 2 lok. 4 02-777 Warszawa
  3. – w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez PysznaDieta.pl informacji o powyższym numerze rachunku.
  4. PysznaDieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże PysznaDieta.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. PysznaDieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych właściciela rachunku (imię, nazwisko) lub błędnego numeru konta.
 1. 10. Dane osobowe.
  1. Składając zamówienie w PysznaDieta.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie PysznaDieta.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez PysznaDieta.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez PysznaDieta.pl w celu informowania Klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w PysznaDieta.pl.
  4. Klienci PysznaDieta.pl mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 2. 11. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a A&P Group Anna Świderska, ul. B. Polaka 2 lok. 4 02-777 Warszawa
  2. Zdjęcia produktów prezentowane na stronach internetowychPysznaDieta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. PysznaDieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  4. PysznaDieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  5. PysznaDieta.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta e-mail lub telefonu kontaktowego Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.
  6. PysznaDieta.pl wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stron internetowych PysznaDieta.pl.Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi PysznaDieta.pl nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
  7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby A&P Group Anna Świderska lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2013 r. PysznaDieta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz poinformowania klientów, składających zamówienia przed datą wprowadzenia zmian w formie pisemnej.